Student t testi için SPSS'te veri girişi örneği

Araştırma Sorusu: Yaş bakımından iki grup arasında (kontrol ve hasta grupları) anlamlı farklılık var mıdır?

Student t

Student t test uygulanabilmesi için önşartlar:

1. Verilerin her iki gruptada normal dağılıma sahip olması
2. İki gruptan elde edilen varyansların birbirine eşit olması (varyansların homojenliği)
3. Farklı gruplardaki bireylerin birbirinden farklı olması ve rasgele seçilmiş olması
4. Aynı grup içindeki bireylerin birbirinden bağımsız olması ve rasgele seçilmiş olması

SPSS te Student t testinin uygulanma adımları

1. Analyze menüsünden Student t testini içeren yol şekilde görülmektedir.

Student t2

2. Yaş değişkeni gibi sayısal değişkenler Test variable alanına ok yardımı ile atılır. Grup değişkeni ise grouping variable alanına yerleştirilir. Ardından grupların veri giriş kodları define groups tıklanarak tanımlanır. 3. Veride deney grubu 1, kontrol grubu 2 ile kodlanmıştı. İlgili alanlar doldurulur.Sırasıyla continue ve OK seçenekleri işaretlenir.
student5


Student t testi sonucunun yorumlanması:

Student t testinin varsayımlarından birisi de iki grupta varyansların benzer olmasıdır. Bu varsayım paket program tarafından test edilmektedir (Levene testi). Varyanslar homojen ise kendi hizasındaki P değeri, değilse hemen altı sırada yer alan p değeri tercih edilerek asıl amaç olan yaş ortalamaları karşılaştırılır.

Örneğimizde varyanslar homojendir (Levene testinde P=0,770>0,05).

KARAR: Yaş bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (P=0,753).

ÇIKTI EKRANI