Sayısal veriler normal dağılıma sahip olmadığında parametrik olmayan istatistiksel yöntemlere başvurulur. Mann Whitney u testi Student t testinin önşartları yerine gelmediğinde kullanılan alternatif bir nonparametrik testtir.

İlk adım verinin doğru olarak programa girilmesidir. Mann Whitney u testi bağımsız grupların karşılaştırılması için kullanılan bir test olduğu için gruplara ait verilerin alt alta girilmesi gereklidir. Aşağıda adım adım SPSS e veri girişi, analizin uygulanması ve yorumlanması verilmiştir.


Mann Whitney U testi için SPSS'te veri girişi örneği:

Araştırma Sorusu: Hastanede kalış süreleri bakımından iki grup arasında (kontrol ve hasta grupları) istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?

mannwhitneyu

Veri girişinde variable view ara yüzüne tıklayın. Grubun nominal bir değişken olarak yatış süresinin ise scale olarak işaretlendiğinden emin olunmalıdır.

veri girişi2Mann Whitney U testinin uygulanabilmesi için önşartlar:

1. Farklı gruplardaki bireylerin birbirinden farklı olması ve rasgele seçilmiş olması
2. Aynı grup içindeki bireylerin birbirinden bağımsız olması ve rasgele seçilmiş olmasıdır.

Nonparametrik test uygulamak için verilerin dağılımına ilişkin bir önşart yoktur. Fakat parametrik test kullanılabilecekken nonparametrik test kullanmak testin gücünü düşürür. Bu nedenle Student t testi uygulanamayacağından emin olmak gerekmektedir.

Normal dağılım kontrolü: Shaphiro-Wilk testi sonucuna göre deney grubundaki veriler normal dağılıma sahip değildir (p=0,038), kontrol grubunda veriler normal dağılıma sahiptir (p=0,211).

Hastanede yatış süreleri gruplardan birinde normal dağılıma sahip olmadığı için ve gruplarıdaki hasta sayıları 30 dan daha küçük olduğu için (deney grubunda n=10, kontrol grubunda n=10) grupların karşılaştırılmasında Student t testi yerine nonparametrik bir test olan Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

normalliktesti

SPSS te Mann Whitney u testinin uygulanma adımları

1. Analyze menüsünde Nonparametrik testleri içeren yol şekilde görülmektedir.

mannwhitneyumenü

2. İlk açılan ekranda bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Burada amacınızı açıklamaktadır. Fields yazılı sekmeye tıklayarak devam ediniz.
ilkmann

3. Fields ara yüzünde hastanede yatış süresi değişkeni "Test field" alanına grup değişkeni "Groups" alanına atılır. RUN seçeneği işaretlenir.

Ekran Alıntısı

Mann Whitney u testi sonucunun yorumlanması:

sonuç mann

KARAR: Hastanede yatış süreleri bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (P=0,015). Çizilmesi en uygun grafik box plot grafiğidir. Kontrol grubunun medyan yatış süresi deney grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

boxplot