Bir araştırmacının araştırmaya başlamadan önce ilk belirlemesi gereken bağımlı ve bağımsız değişkenleridir.

Farklı deneklerden yada hastalardan farklı değerler alabilen, yani bireyden bireye, gözlemden gözleme değişiklik gösteren özellikler değişken olarak adlandırılır.

Değişkenler ifade edilişlerine göre en basit hali ile sayısal ve kategorik olarak sınıflandırılabilirler.

Aşağıda her iki değişken grubu içinde örnekler verilmiştir;

I- Sayısal Değişkenler

Ölçme yapılarak yada sayma yoluyla elde edilen değişkenlerdir.

Örnekler:

Yaş,

Vücut kitle indeksi,

Ölçekten elde edilen toplam puan,

Hemoglobin, kolesterol gibi kandan cihaz yardımıyla ölçülen değişkenler,

Hastanede kalış süresi,

Sistolik kan basıncı,

Hastanın maaliyeti, vb


II-Kategorik değişkenler

Düzeyleri sözel olarak ifade edilenler yada sayısal bir değişkenin sınıflandırılmasından elde edilmiş değişkenlerdir. Değişkenin aldığı değerler belirli gruplar altında toplanabilir.

Örnekler:

Cinsiyet (kadın-erkek)

Diyabet (var-yok)-HT (var-yok)

Test sonucu (pozitif-negatif)

Sigara (içen-içmeyen-bırakmış)

Gelir (düşük-orta-yüksek)

Eğitim durumu (ilköğretim-lise-üniversite)

Hastalığın evresi (I-II-III)

VKİ değerlerine göre kategoriler (Normal kilolu-Fazla kilolu-Obez-Morbid obez)