İKİ BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

Student t testi independent sample t test olarakta bilinen sayısal ölçümlerin iki farklı grupta karşılaştırılmasında çok yaygın kullanılan parametrik bir testtir. Buna karşın verilerin normal dağılması, varyansların homojenliği ve gruplardaki denek sayıların dengesi gibi birçok ön şartı vardır. Bu şartların ihlal edilmesi durumunda Mann Whitney u testi en çok kullanılan parametrik olmayan testtir.

İki grupta cinsiyet, sigara kullanımı gibi kategorik değişkenlerin dağılımının dengeli olup olmadığı veya gruplarda anlamlı farklı olup olmadığını test etmek için ise Ki-kare testleri kullanılır.