SURVİVAL (HAYATTA KALMA) ANALİZLERİ

Tıpta özellikle kanser çalışmalarının veri analizinde çok yaygın kullanılan bir analiz grubudur. İlgilenilen olayın gerçekleşmesine kadar geçen zaman ve çalışmanın sonlandırıldığı andaki durumlardan yola çıkılarak, 2 yıllık sağkalım, 5 yıllık sağkalım, hastalıksız sağkalım (disease-free survival), progresyonsuz sağkalım (progression-free survival), yada genel (overall survival) sağkalım olasılıklarının hesaplandığı yöntemlerdir. Kaplan Meier eğrisi ile olasılıklar görsel olarak gösterilebileceği gibi birden fazla gruptaki yaşam olasılıkları Logrank testi gibi yöntemler ile karşılaştırılabilmektedir.

Cox regresyon (Hazard regresyon) ise ileri bir yöntemdir. Bu yöntem birden çok faktörün sağkalım olasıkları üzerine etkisine bir model kurarak bakılmasına izin verir.