FAKTÖR ANALİZİ

Faktör analizi iki farklı amaçla uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi ölçeklerin geçerlik ve güvenirliklerini incelemektir. Açıklayıcı faktör analizi (explanatory) yardımıyla maddelerin toplanabilirliği test edilebilmektedir. Faktör analizinin ikinci kullanım amacı ölçeğin yeni bir grup üzerinde kullanılması durumunda daha önceki çalışmalarda varolan yapının ortaya çıkıp çıkmadığının test edilmesidir. Bu amaçla uygulanan faktör analizi yöntemi doğrulayıcı faktör analizi (confirmatory) olarak adlandırılır. Doğrulayıcı faktör analizi standart paket programlarda bulunmamaktadır.