İKİDEN FAZLA BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İkiden fazla bağımsız gruptan elde edilen sayısal ölçümlerin karşılaştırılmasında kullanılan parametrik testin adı Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) dır. ANOVA testi sonucunda istatistiksel anlamlılık bulunması durumunda çoklu karşılaştırma testleri (LSD, Dunken,..) kullanılarak alt grup karşılaştırmaları yapılır. Kruskal Wallis testi verilerin normal dağılmadığı durumda en çok kullanılan alternatif testtir.